2021/05/28

මා වැනි මවක්

වැදුවෙමි සිව් දරු  විදි දුක් කාටද කිව හැක්කා.

දෙතනෙ කිරි බරයි සැමියත් වද දුන්නා 

මා විදි දුක්  කදයි මහ මෙර බර නිම්මා

කා හට කිව හැකිද   අම්මා  මම හන්දා

දරුවොත්  අදම්ටූයි   මෙ කලියුග කල්

හින්දා ....
1 comment: